תנאי השתתפות בהגרלה למלגת פייסבוק - אתר לימודים בישראל

לתשומת לבך,

להלן תנאי ההשתתפות בהגרלה החמישית למלגות בשווי 700 ש"ח.

יש להקפיד על דיוק בעת מילוי טופס ההרשמה.

בהצלחה!

המידע באתר הועיל ל92% מהגולשים.

 

עזרנו גם לך? דרג אותנו:


תקנון הגרלה – הגרלה מספר 5 30.4.2019 - הגרלת מלגות

 

1. הגדרות

"עורכת ההגרלה" – חברת טרפיקו בע"מ המנהלת ומפעילת האתר לימודים בישראל.

"ההגרלה" - הגרלת 10 מלגות בסך של 700 ₪, הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה.

"המפקח" – משרד רואי חשבון שי הראל מרח’ דוד המלך 1 ( כיכר רבין ), תל אביב.

"תאריך ההגרלה" - 30.4.19
"הזכאות להשתתף" - התנאים הם תנאים מצטברים, על המשתתף לעמוד בכל התנאים הבאים:

1.1 כל מי שחבר בדף האוהדים של האתר לימודים בישראל בפייסבוק ולא חסם את הודעות האתר מדף שלו בפייסבוק ( wall )

1.2 סטודנט במהלך לימודים
1.3 יכול להציג אישור מקורי וחתום ממוסד הלימודים על היותו סטודנט 
1.4 מוסד הלימודים נמצא בישראל
1.5 ומילא את פרטיו האישיים וענה על השאלות בשאלון ההגרלה באתר האינטרנט בניהול עורכת ההגרלה, אשר קיים את הוראות

     תקנון זה, ובלבד שמלאו לו 18 שנה.

"טופס הגרלה" - טופס הרשמה המופיע באתר האינטרנט לימודים בישראל בכתובת: https://www.universities-colleges.org.il/P34258/  בו מפורטים פרטים מזהים של המשתתף. מובהר כי רק טופס הגרלה אשר מולאו בו מלוא הפרטים במדויק יחשב כטופס הגרלה תקף המזכה את המשתתף אשר פרטיו צוינו לקחת חלק בהגרלה.

"הפרס" – 10 מלגות בשווי של 700 ₪. מימוש הפרס יהא במועד ובאופן שיקבע על ידי חברת טרפיקו בע"מ. החברה תערוך הגרלות נוספות מעת לעת ותדאג ליידע את הנרשמים. זוכה בהגרלה הראשונה יוסר מרשימת המועמדים להגרלות הבאות.

2. פרשנות

2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

3. השתתפות במבצע

על מנת להשתתף במבצע יפעל משתתף כדלקמן:

3.1. על המבקש להשתתף במבצע להיכנס לאתר האינטרנט לימודים בישראל בכתובת https://www.universities-colleges.org.il/P34258/ למלא את טופס ההגרלה המצוי באתר.

3.2. ההשתתפות בהגרלה מותנית במתן הסכמת המשתתף להיכלל במאגר הדיוור של עורכת ההגרלה. יובהר, כי ההשתתפות בהגרלה באמצעות מילוי פרטי המשתתף בטופס ההגרלה כאמור, מהווה הסכמה מפורשת להיכלל במאגר הדיוור של עורכת ההגרלה.

3.3. תנאי לזכיה בהגרלה הוא, כי המשתתף אכן עמד בתנאי הזכאות להשתתף בהגרלה כאמור לעיל ושמילא את פרטיו ועמד בהוראות תקנון זה.

4. שיטת ההגרלה

4.1 ההגרלה תיערך ביום שלישי ה- 30.4.18 במשרדי המפקח על ההגרלה ברח’ דוד המלך 1 ( כיכר רבין ), תל אביב, במסגרתה יוגרלו 10 זוכים באופן הבא:

• כל משתתפי ההגרלה שמילאו פרטיהם בטופס ההגרלה באופן תקין כאמור יוכנסו למאגר משתתפים. פרטי המשתתפים המופיעים במאגר יופיעו במערכת הניהול של האתר בפורמט של טבלה, כאשר כל שורה בטבלה תכיל את פרטי המשתתף, ותמוספר באמצעות מספר סידורי, בסדר כרונולוגי, בהתאם למועד שבו נרשמו המשתתפים להגרלה באתר האינטרנט.

• לכל משתתף יהיה מספר סידורי בהתאם לאמור, ומספר זה ייצגו בהגרלה שתבוצע בפועל.

4.2. במועד ביצוע ההגרלה, יועלו בגורל 10 זוכים באמצעות לחיצה על כפתור אשר יבחר כל פעם זוכה אחד בלבד. לחיצה על הכפתור תעשה על ידי גורם שיקבע על ידי המפקחת על ההגרלה. המפקח על ההגרלה יבדוק את המערכת על ידי הגרלת שמות לניסיון טרם ביצוע ההגרלה על מנת לוודא את תקינות המערכת.

 

דוגמא להמחשה בלבד: המשתתף "ישראל ישראלי" מיוצג באמצעות המספר הסידורי 1. ככל שבהגרלה יעלה בגורל שמו המכיל את המספר 1, ישראל ישראלי" יוכרז כזוכה, בהנחה ויקיים את יתר תנאי ההגרלה ותקנון זה.


מס’ סידורי שם מלא מייל טלפון ת.ז
1 ישראל ישראלי [email protected] 03-1234567 22-2222-22 
 

4.3. לאחר הגרלת השמות, תיעשה בדיקה שהזוכה שעלה בגורל מייצג משתתף אשר מילא את פרטיו בצורה תקינה הכוללת שם + שם משפחה +6 טלפון עדכני + תעודת זהות. באם ימצא כי פרט אחד מכל הפרטים כאמור חסר, יוגרל זוכה חדש באותו האופן. כך יוגרלו לבסוף 10 זוכים, המייצגים 10 זוכים שמילאו את פרטיהם באופן תקין.

4.4. לאחר קיום ההגרלה האמורה לעיל ובחירת הזוכים בה, יבחרו בנוסף ובהתאם לאותה השיטה, חמישה (5) מועמדים נוספים לזכייה אשר יבואו במקום הזוכים במידה ומי מהזוכים לא יאותר ו/או במידה וזכייתו של מי מהם תבוטל בהתאם להוראות תקנון זה ואשר ישמשו כמועמדים חלופיים לזכייה בהתאם לסדר בחירתם (להלן יכונו המועמדים החילופיים לזכייה: "מילואים").

לא יבחרו מילואים אשר הינם אותו אדם ו/או אשר נבחרו כזוכה בהגרלה. אותר הזוכה ולא בוטלה זכייתו לא יהיו המילואים זכאים לכל פרס שהוא.

4.5. מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכות לפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם ו/או חסר ו/או חוסר בהירות בטופס ההגרלה וכן, מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.

5. איתור הזוכים והענקת הפרס

5.1 לאחר ביצוע ההגרלה ובחירת הזוכים באופן האמור לעיל, תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכים בהתאם לפרטים המצוינים בטופס ההגרלה שמולא על ידם, לשם מתן הודעה בדבר זכייתם בהגרלה.

5.2 איתורו של המועמד לזכייה ייעשה בשקידה ראויה וסבירה ויימשך לא יותר מארבעה (4) ימי עסקים ממועד עריכת ההגרלה.

5.3. זוכה אשר לא אותר בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל ו/או אשר המפקח החליט על ביטול זכייתו, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס וזכייתו תבוטל. במקרה כאמור יוכרז מועמד מילואים כזוכה, בהתאם לסדר הגרלתו ועורכת ההגרלה תפעל לאיתורו כאמור לעיל וכחוזר חלילה.

5.4. לאחר איתור המועמדים לזכייה תישלח לידיהם הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת ההגרלה.

5.5 הזוכה יוזמן למשרדי עורכת ההגרלה וידרש להציג אישור מקורי ממוסד לימודים על הרשמה ללימודים או על היותו סטודנט ותעודת זהות או רישיון נהיגה בתוקף. בנוסף ייבדק האם הזוכה חבר של האתר לימודים בישראל בפייסבוק. אם הזוכה עמד בכל תנאי ההשתתפות כמצויין בתקנון זה יקבל הזוכה שיק לפקודת מוסד הלימודים בסך של 700 ₪. במקרים מיוחדים יקבל הזוכה שיק על שמו.

6. מפקח

6.1 כמפקח על ההגרלה משמש רו"ח שי הראל מרח’ דוד המלך 1, תל אביב (להלן: "המפקח").

6.2 המפקח תהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.

6.3 החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקחת.

7. כללי

7.1 בהשתתפותו בהגרלה מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

7.2. המלגה אינה ניתנת להמרה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.

7.3. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, המפקח יהיה רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין בהתאם לשיקול דעת המפקחת ולדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה, ככל וזה חולק.

7.4 המשתתפים, לרבות הזוכים ו/או המילואים, פוטרים את עורכת ההגרלה ו/או את המפקח מכל טענה ו/או תביעה לגבי כל נזק, שיבוש או פגם אחר שנגרם להם או לרכושם במסגרת מבצע זה ובמסגרת מימוש הפרס.

7.5 עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מההגרלה או את ההגרלה כולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והכל בכפוף לאישור המפקחת (להלן: "הודעת ביטול").
7.6 עורכת ההגרלה רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת ההגרלה, סוג הפרס, על פי שיקול דעתה המוחלט (להלן: "שינוי תנאי המבצע").

7.7 למשתתפים, לרבות לזוכים, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי ההגרלהו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.

7.8 עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.

7.9 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס ו/או למימושו.

7.10 המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד’, שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

7.11 המשתתף ו/או רוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר שידוע לו, כי יתכן שבשל מורכבותו הלוגיסטית של המבצע ועל אף מאמצי עורכת ההגרלה, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת, בכל שלב משלבי המבצע, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף במבצע ו/או לזכות בפרס בהגרלה ו/או לממשו ו/או לקבלו, המשתתף מסכים לפטור את עורכת ההגרלה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

7.12 ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה, על המפקח, וכן על עוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, חבריהם ובני משפחותיהם.

7.13 כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה.

 

בנוסף כל משתתף מעביר את זכויות היוצרים לרבות הזכות המוסרית אל מפעילת האתר בכל הקשור לחוות הדעת הנכתבת ע"י המשתתף במסגרת ההרשמה למלגה לרבות מענה על שאלות וטיפים לסטודנטים לעתיד.

7.15 שם הזוכה יעודכן גם בדף הפייסבוק של האתר לימודים בישראל.

במילוי הפרטים בטופס אני מאשר/ת כי קראתי את התנאים להגרלה, הבנתי אותם והסכמתי.

 

 

מעל סטודנטים
המליצו והצביעו על מלגות

חפשו חוות דעת על המסלול
ומוסד הלימודים שמעניין אתכם
למשל: אוניברסיטת חיפה, הבינתחומי ...
למשל: מנהל עסקים, משפטים...

חוות דעת של סטודנטים על מוסדות לימוד

  • 4.0

    אוניברסיטת חיפה1,566 חוות דעת

  • 4.1

    האקדמיה בבצלאל984 חוות דעת

  • 4.1

    שנקר, המכללה להנדסה ולעיצוב687 חוות דעת

Whatsapp Whatsapp